Firma Fiving získala nové certikáty – ISO 9001:2016 v oblasti kvality a ISO 14001:2016 v oblasti energetika a životné prostredie.

Norma ISO 9001 špecifikuje základné požiadavky na systém manažérstva kvality v organizáciách, ktoré chcú a potrebujú preukázať svoju schopnosť, trvalo poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka. Systém manažérstva kvality rieši súčasné problémy a eliminuje výskyt problémov v budúcnosti. Jedným zo základných principov je trvalé zlepšovanie systému manažmentu kvality.

ISO 14001 je medzinárodne uznávaný štandard pre systémy riadenia životného prostredia.. Poskytuje návod pre účinné riadenie environmentálnych aspektov činností, výrobkov a služieb, ISO 14001 popisuje požiadavky na systém riadenia firiem, ktorý umožňuje znižovať environmentálne dopady spojené s fungovaním organizácií.